Home Cụm, Khu kinh tế Khu công nghiệp Bình Long mở rộng