Home Cụm, Khu kinh tế Khu công nghiệp Bình Hòa mở rộng